Arbeidsmiljøet er avgjørende for trivselen

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at personalet skal trives, og klare å yte maksimalt ovenfor våre beboere. Vi prøver å fange opp hvordan den enkelte ansatte opplever sin arbeidsplass gjennom medarbeidersamtaler. Konflikter blir håndtert på lavest mulig nivå, og holdningen er at de kan medføre bedring i vår arbeidshverdag hvis vi løser dem fornuftig.

Arbeidsmiljøutvalget består av tre to ansatte representanter og to arbeidsgiverrepresentanter i tillegg til daglig leder. AMU følger årlige tiltakene som påvirker persoanlets arbeidsmiljør. AMU fordeler også de avsatte midlene mellom de tiltak som er ønsket.

De siste årene har velferdsmidlene subsidiert julebord, blåtur og teaterbesøk. Tiltakene er populære og samler ansatte på tvers av alle avdelinger. 

I tillegg arrangerer AMU ulike sosiale treff for å knytte personalgruppene samman.

De ulike avdelingene tar også selv ansvar for å skape gode relasjoner også gjennom felles aktiviteter. Det kan vere alt fra reiser i inn- og utland til felleslunsjer på tvers av avdelingene.

Sykefraværet har vært lavt (under 7%) for vår sektor flere år på rad.  AMU har en målsetting om at sykefraværet skal ligge under 7%.